A Digital Creative Company Since 2014
SCRO
A Digital Creative Company Since 2014
SCRO
Back
Avatar of Vy Hoang

Presentation: CSS Filters & Blend Mode

presentation-css-filters-blend-mode

Trong bài thuyết trình này, Thắng sẽ giới thiệu 2 trong số những tính năng mới nhất của CSS, đó là Filters và Blend Mode. Hãy cùng xem với 2 tính năng này, CSS sẽ giúp website đạt được những hiệu ứng Photoshop mà không cần phải xử lý trước từ designer.

Video được ghi hình vào: 09/2014